جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲
۱۹:۰۴:۵۰

استاندار اصفهان تأکید کرد:با نگاهی هم افزا زمینه ورود سرمایه گذاران خارجی به استان فراهم شود

دکتر سید رضا مرتضوی گفت: بایستی درخواست سرمایه‌گذاران خارجی به صورت موردی بررسی و بسته های مختلف متناسب با رویکرد و حوزه فعالیت هر سرمایه‌گذار طراحی و ارائه شود.

دکتر سید رضا مرتضوی گفت: بایستی درخواست سرمایه‌گذاران خارجی به صورت موردی بررسی و بسته های مختلف متناسب با رویکرد و حوزه فعالیت هر سرمایه‌گذار طراحی و ارائه شود.

۲۷ آذر ۱۴۰۱