شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
۱۱:۲۴:۲۸

استاندار اصفهان در جمع دانشجویان:بایستی از منزلت و شأن دانشجویان مراقبت کنیم

استاندار اصفهان گفت: بایستی از منزلت و شأنش دانشجویان مراقبت کنیم، تا دانشجویان فرهیخته مرجع سخنان سنجیده در کشور باشند.

استاندار اصفهان گفت: بایستی از منزلت و شأنش دانشجویان مراقبت کنیم، تا دانشجویان فرهیخته مرجع سخنان سنجیده در کشور باشند.

۱۵ آذر ۱۴۰۱