سه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲
۱۹:۲۹:۵۲

استاندار اصفهان: در دولت مردمی سیزدهم نقش و جایگاه نخبگان از رفعت و تعالی خاصی برخوردار است

استاندار اصفهان گفت: در دولت مردمی سیزدهم نقش و جایگاه نخبگان از رفعت و تعالی خاصی برخوردارمی باشند و توانمندی های نخبگان و نقش آفرینی ایشان با ایجاد انسجام همگانی و همگرایی جمعی ضرورت دارد.

استاندار اصفهان گفت: در دولت مردمی سیزدهم نقش و جایگاه نخبگان از رفعت و تعالی خاصی برخوردارمی باشند و توانمندی های نخبگان و نقش آفرینی ایشان با ایجاد انسجام همگانی و همگرایی جمعی ضرورت دارد.

۸ تیر ۱۴۰۱