سه شنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۲
۰۲:۴۴:۳۵

استاندار اصفهان در شورای برنامه‌ریزی استان:در توسعه استان، سند آمایش ملاک عمل قرار بگیرد

دکتر مرتضوی گفت: همکاری و تعاون میان مدیران کل استان برای ساماندهی فضای اداری سبب می‌شود تا مردم نیز به عملکرد دولت و همدلی میان مدیران کل برای پیشبرد امور امیدوار باشند.

دکتر مرتضوی گفت: همکاری و تعاون میان مدیران کل استان برای ساماندهی فضای اداری سبب می‌شود تا مردم نیز به عملکرد دولت و همدلی میان مدیران کل برای پیشبرد امور امیدوار باشند.

۱۷ مهر ۱۴۰۲
دکتر مرتضوی گفت: مدیران و تصمیم گیرندگان در شورای برنامه‌ریزی استان بایستی به سند آمایش متعهد باشند و توسعه استان به صورت کارشناسی شده و برمبنای نیاز مناطق مختلف دنبال شود.

دکتر مرتضوی گفت: مدیران و تصمیم گیرندگان در شورای برنامه‌ریزی استان بایستی به سند آمایش متعهد باشند و توسعه استان به صورت کارشناسی شده و برمبنای نیاز مناطق مختلف دنبال شود.

۶ خرداد ۱۴۰۲