سه شنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۲
۰۱:۳۲:۵۵

استاندار اصفهان: شورای راهبری اردوی راهیان نور در استان اصفهان تشکیل شود

استاندار اصفهان گفت: در شورای راهبری اردوهای راهیان نور، بر ساختار مدیریت و نظارت بر برگزاری این رویداد تأمل شود و ضمن تعیین محتوای مناسب توسط دستگاه‌های مرتبط برای مخاطب هدف، قالب مدیریتی اردوی راهیان نور و اعزام به مناطق عملیاتی مشخص و نقش ارگان‌های مختلف تعیین گردد.

استاندار اصفهان گفت: در شورای راهبری اردوهای راهیان نور، بر ساختار مدیریت و نظارت بر برگزاری این رویداد تأمل شود و ضمن تعیین محتوای مناسب توسط دستگاه‌های مرتبط برای مخاطب هدف، قالب مدیریتی اردوی راهیان نور و اعزام به مناطق عملیاتی مشخص و نقش ارگان‌های مختلف تعیین گردد.

۱۴ مهر ۱۴۰۲