یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲
۲۰:۴۱:۵۹

اصفهان در طول تاریخ قلب تپنده فعالیت های اقتصادی کشور بوده است

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برای تغییر دادن مسیر اشتباه تمام فرمان های بخش اقتصاد را به سمت تکمیل و تسهیل بیشتر به سمت فعالان بخش خصوصی می چرخانیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برای تغییر دادن مسیر اشتباه تمام فرمان های بخش اقتصاد را به سمت تکمیل و تسهیل بیشتر به سمت فعالان بخش خصوصی می چرخانیم.

۵ آبان ۱۴۰۱