دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲
۰۱:۱۸:۱۸

افزایش منابع بانکی اصفهان با انجام عملیات های بانکی بنگاه های اقتصادی در استان

در نشست شورای برنامه ریزی استان اصفهان با هدف افزایش منابع بانکی اصفهان مقرر شد؛ بنگاه های اقتصادی عملیات های بانکی خود را در استان انجام دهند.

در نشست شورای برنامه ریزی استان اصفهان با هدف افزایش منابع بانکی اصفهان مقرر شد؛ بنگاه های اقتصادی عملیات های بانکی خود را در استان انجام دهند.

۹ مهر ۱۴۰۱