سه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲
۱۷:۰۳:۱۳

با استقبال استاندار؛رئیس مجلس الجزایر وارد اصفهان شد

رئیس مجلس الجزایر در صدر هیئتی پارلمانی با استقبال دکتر سیدرضا مرتضوی استاندار، وارد اصفهان شد.

رئیس مجلس الجزایر در صدر هیئتی پارلمانی با استقبال دکتر سیدرضا مرتضوی استاندار، وارد اصفهان شد.

۱ شهریور ۱۴۰۲