چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
۱۴:۱۰:۴۲

با تصویب چند تسهیل راهبردی:توسعه اقتصاد دانش بنیان استان اصفهان با تمام قوا و همراهی همه دستگاه ها

استاندار اصفهان گفت: رویکرد ما توسعه اقتصاد دانش بنیان استان اصفهان است لذا درصدد هستیم تا اصفهان در آینده اکوسیستم عرضه فناوری کشور و منطقه گردد.

استاندار اصفهان گفت: رویکرد ما توسعه اقتصاد دانش بنیان استان اصفهان است لذا درصدد هستیم تا اصفهان در آینده اکوسیستم عرضه فناوری کشور و منطقه گردد.

۱۰ مهر ۱۴۰۱