چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
۱۹:۵۴:۲۱

بررسی «برنامه پنج ساله هفتم توسعه» در استان ها از نقاط عطف مدیریت کشور است

استاندار اصفهان گفت: برنامه پنج ساله هفتم توسعه اگر به خوبی تنظیم شود مسیر را برای حل کردن مشکلات آینده باز می کند و بسیار راه گشا خواهد بود.

استاندار اصفهان گفت: برنامه پنج ساله هفتم توسعه اگر به خوبی تنظیم شود مسیر را برای حل کردن مشکلات آینده باز می کند و بسیار راه گشا خواهد بود.

۱۳ آذر ۱۴۰۱