چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۱۱:۲۷:۳۴

تأکید معاون استاندار اصفهان بر ضرورت برداشتن موانع صادرات توسط هیأت مقررات زدایی

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: مقررات مخل که بسیار زیاد هستند بایستی توسط هیأت مقررات زدایی احصا و رفع شوند تا موانع بسیاری از مسیر صادرکنندگان برداشته شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: مقررات مخل که بسیار زیاد هستند بایستی توسط هیأت مقررات زدایی احصا و رفع شوند تا موانع بسیاری از مسیر صادرکنندگان برداشته شود.

۷ تیر ۱۴۰۲