جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲
۲۰:۲۳:۵۵

تاکید بر ارتقاء فضای پویایی و نشاط در جامعه/ ایام فاطمیه را به کانون مقاومت تبدیل می کنیم

تاکید بر ارتقاء فضای پویایی و نشاط در جامعه/ ایام فاطمیه را به کانون مقاومت تبدیل می کنیم

تاکید بر ارتقاء فضای پویایی و نشاط در جامعه/ ایام فاطمیه را به کانون مقاومت تبدیل می کنیم

۲۴ آذر ۱۴۰۱