جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲
۲۰:۳۱:۰۱

تاکید بر عدالت جنسیتی، عدالت میان رشته ها و عدالت بین شهرستان ها در ورزش استان

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: با نگاه به سه جنبه عدالت می توانیم در سراسر استان قهرمان پروری کنیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: با نگاه به سه جنبه عدالت می توانیم در سراسر استان قهرمان پروری کنیم.

۷ مهر ۱۴۰۱