چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲
۱۴:۳۶:۰۸

تبیین دستورالعمل مصوبه مولدسازی دارایی های دولت در نشست شورای اداری استان اصفهان

شورای اداری استان اصفهان، با دستورالعمل «تببین مصوبه مولدسازی دارایی های دولت» و رفع ابهامات این طرح در دستگاه های اجرایی، برگزار شد.

شورای اداری استان اصفهان، با دستورالعمل «تببین مصوبه مولدسازی دارایی های دولت» و رفع ابهامات این طرح در دستگاه های اجرایی، برگزار شد.

۲۴ بهمن ۱۴۰۱