سه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲
۱۷:۰۰:۴۷

تیزر/سفر شهرستانی استاندار اصفهان- شاهین شهر و میمه

روایت تصویری بیست و ششمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان-شهرستان شاهین شهر و میمه|

روایت تصویری بیست و ششمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان-شهرستان شاهین شهر و میمه|

۱۹ آبان ۱۴۰۲
تیزر/بیست و ششمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان به شهرستان شاهین شهر و میمه

تیزر/بیست و ششمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان به شهرستان شاهین شهر و میمه

۱۵ آبان ۱۴۰۲