چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۰۵:۴۵:۱۱

تیزر نوزدهمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان – خمینی شهر

تیزر نوزدهمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان - خمینی شهر

تیزر نوزدهمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان – خمینی شهر

۱۱ تیر ۱۴۰۲