چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۰۵:۰۳:۳۷

حکایت بازشدن قفل کارخانه های تعطیل شده و ایستادن اصفهانی ها در سکوی اول کشور

حکایت بازشدن قفل کارخانه های تعطیل شده و ایستادن اصفهانی ها در سکوی اول کشور

حکایت بازشدن قفل کارخانه های تعطیل شده و ایستادن اصفهانی ها در سکوی اول کشور

۱۱ شهریور ۱۴۰۲