دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲
۰۰:۱۳:۰۲

در سفر معاون رئیس جمهور ورییس سازمان محیط زیست به استان رقم خورد؛ بازدید از نحوه فعالیت معادن استان و پارک ملی قمیشلو

در سفر یک روزه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به استان اصفهان، بازدید از نحوه فعالیت برخی معادن استان و پارک ملی قمیشلو رقم خورد.

در سفر یک روزه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به استان اصفهان، بازدید از نحوه فعالیت برخی معادن استان و پارک ملی قمیشلو رقم خورد.

۵ خرداد ۱۴۰۲