چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲
۱۵:۲۳:۰۲

دستگاه های اجرایی و مراکز نظامی، زمین های مازاد خود را به طرح نهضت ملی مسکن اختصاص دهند

استاندار اصفهان گفت: یکی از چالش های ما در طرح نهضت ملی مسکن، تامین زمین است؛ از این رو ضروری است دستگاه های اجرایی و مراکز نظامی زمین های مازاد خود را به این طرح اختصاص دهند.

استاندار اصفهان گفت: یکی از چالش های ما در طرح نهضت ملی مسکن، تامین زمین است؛ از این رو ضروری است دستگاه های اجرایی و مراکز نظامی زمین های مازاد خود را به این طرح اختصاص دهند.

۲ مهر ۱۴۰۱