چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۱۲:۱۴:۴۳

دستیار رئیس‌جمهور در امر مردمی‌سازی دولت:الگوی حکمرانی در جمهوری اسلامی بر مبنای مردم است

دستیار رئیس‌جمهور در امر مردمی‌سازی دولت گفت: الگوی حکمرانی در هر کشوری بر اساس شاخص‌هایی مشخص می‌شود؛ جمهوری اسلامی پس از دوره‌های شاهنشاهی الگویی را مبنا گذاشت که مردم نقش اصلی آن هستند.

دستیار رئیس‌جمهور در امر مردمی‌سازی دولت گفت: الگوی حکمرانی در هر کشوری بر اساس شاخص‌هایی مشخص می‌شود؛ جمهوری اسلامی پس از دوره‌های شاهنشاهی الگویی را مبنا گذاشت که مردم نقش اصلی آن هستند.

۲۷ مرداد ۱۴۰۲