دوشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲
۰۸:۳۳:۴۵

دستیار رئیس جمهور در امر مردمی سازی دولت؛ انتظار می‌رود اصفهان، همانند سایر امور در مردمی سازی دولت پیشتاز باشد

دستیار رئیس جمهور در امر مردمی سازی دولت گفت: تلاش دولت سیزدهم این است که مردمی سازی امور را بر ریل اصلی خود برگرداند و حکمرانی مردم را در امور مختلف محقق کند.

دستیار رئیس جمهور در امر مردمی سازی دولت گفت: تلاش دولت سیزدهم این است که مردمی سازی امور را بر ریل اصلی خود برگرداند و حکمرانی مردم را در امور مختلف محقق کند.

۸ بهمن ۱۴۰۲
دستیار رئیس جمهور در امر مردمی سازی دولت گفت: انتظار می‌رود همانند سایر امور استان اصفهان در نمونه های مؤثر مردمی سازی دولت پیشتاز باشد و دستگاه‌های اجرایی نیز یک رابط برای انجام این مأموریت که تأکید رهبر انقلاب و ریاست جمهوری است انتخاب و با جدیت این امر را دنبال کنند.

دستیار رئیس جمهور در امر مردمی سازی دولت گفت: انتظار می‌رود همانند سایر امور استان اصفهان در نمونه های مؤثر مردمی سازی دولت پیشتاز باشد و دستگاه‌های اجرایی نیز یک رابط برای انجام این مأموریت که تأکید رهبر انقلاب و ریاست جمهوری است انتخاب و با جدیت این امر را دنبال کنند.

۷ بهمن ۱۴۰۲