جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲
۲۰:۳۷:۲۹

دشمن سعی در توقف فرایند خدمت رسانی دولت دارد

استاندار اصفهان در گردهمایی فرمانداران استان گفت: بایستی کار مستمر و مداومی را در دستور کار قرار دهیم و در مواجهه با دشمن رویکرد مناسبی را تعریف و به آن عمل کنیم.

استاندار اصفهان در گردهمایی فرمانداران استان گفت: بایستی کار مستمر و مداومی را در دستور کار قرار دهیم و در مواجهه با دشمن رویکرد مناسبی را تعریف و به آن عمل کنیم.

۲۰ مهر ۱۴۰۱