یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲
۱۹:۵۰:۲۲

رئیس مجلس قانونگذاری ازبکستان در سفر به اصفهان تاکید کرد:ویژگی های برجسته اصفهان را به مسئولان ازبکستان منعکس خواهم کرد

رئیس مجلس قانونگذاری ازبکستان در سفر به اصفهان تاکید کرد:ویژگی های برجسته اصفهان را به مسئولان ازبکستان منعکس خواهم کرد

رئیس مجلس قانونگذاری ازبکستان در سفر به اصفهان تاکید کرد:ویژگی های برجسته اصفهان را به مسئولان ازبکستان منعکس خواهم کرد

۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲