شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲
۲۲:۲۰:۳۳

روایت تصویری بیست و سومین سفر شهرستانی استاندار اصفهان- مبارکه

روایت تصویری بیست و سومین سفر شهرستانی استاندار اصفهان- مبارکه

روایت تصویری بیست و سومین سفر شهرستانی استاندار اصفهان- مبارکه

۳۱ مرداد ۱۴۰۲