یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲
۱۱:۰۶:۴۱

روایت تصویری بیست و چهارمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان- جرقویه

روایت تصویری بیست و چهارمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان- جرقویه

روایت تصویری بیست و چهارمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان- جرقویه

۱۸ مهر ۱۴۰۲