چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۱۳:۱۷:۲۷

روایت تصویری سفرشهرستانی استاندار اصفهان به اردستان

روایت تصویری سفرشهرستانی استاندار اصفهان به اردستان

روایت تصویری سفرشهرستانی استاندار اصفهان به اردستان

۱۹ تیر ۱۴۰۲