چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲
۱۴:۱۷:۴۵

زنگ آغاز سال تحصیلی جدید در استان توسط استاندار اصفهان به صدا درآمد

استاندار اصفهان درآئین نواختن زنگ آغاز سال تحصیلی جدید استان اصفهان گفت: علم توأم با ادب، تزکیه و تربیت از مقوله های راهبردی ساحت آموزش و پرورش است.

استاندار اصفهان درآئین نواختن زنگ آغاز سال تحصیلی جدید استان اصفهان گفت: علم توأم با ادب، تزکیه و تربیت از مقوله های راهبردی ساحت آموزش و پرورش است.

۲ مهر ۱۴۰۱