پنج شنبه ۹ آذر ۱۴۰۲
۱۷:۲۳:۰۳

سرمایه گذاری بخش خصوصی در استان در چارچوب سند آمایش استان پذیرفته یا رد شود

استاندار اصفهان گفت: در برخی شهرستان ها با طرح هایی مواجه می شویم که تعریف اقتصادی در استان ندارند و از این رو طرح های سرمایه گذاران در سراسر استان با دقت و با نگاه کارشناسی بررسی شود.

استاندار اصفهان گفت: در برخی شهرستان ها با طرح هایی مواجه می شویم که تعریف اقتصادی در استان ندارند و از این رو طرح های سرمایه گذاران در سراسر استان با دقت و با نگاه کارشناسی بررسی شود.

۲۱ آبان ۱۴۰۱