پنج شنبه ۹ آذر ۱۴۰۲
۱۷:۱۴:۰۰

سفر شهرستانی کاشان

بازدید استانداراصفهان از شرکت داروسازی باریج اسانس کاشان

بازدید استانداراصفهان از شرکت داروسازی باریج اسانس کاشان

۱۱ آبان ۱۴۰۱
استاندار اصفهان که در جریان شانزدهمین سفر شهرستانی خود به شهرستان کاشان سفر کرده است؛ با حضور در شرکت داروسازی باریج اسانس کاشان از روند فعالیت این شرکت بازدید کرد.

استاندار اصفهان که در جریان شانزدهمین سفر شهرستانی خود به شهرستان کاشان سفر کرده است؛ با حضور در شرکت داروسازی باریج اسانس کاشان از روند فعالیت این شرکت بازدید کرد.

۱۱ آبان ۱۴۰۱