پنج شنبه ۹ آذر ۱۴۰۲
۱۶:۵۷:۱۰

سه رویکرد عملیاتی استان برای ایجاد توازن در ساخت مسکن و تأمین زیرساخت های خدماتی طرح نهضت ملی مسکن

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: برای ایجاد توازن در ساخت مسکن و تأمین زیرساخت های خدماتی در طرح نهضت ملی مسکن سه رویکرد اساسی را دنبال می کنیم تا متقاضیان با چالش نبود امکانات و خدمات مواجه نشوند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: برای ایجاد توازن در ساخت مسکن و تأمین زیرساخت های خدماتی در طرح نهضت ملی مسکن سه رویکرد اساسی را دنبال می کنیم تا متقاضیان با چالش نبود امکانات و خدمات مواجه نشوند.

۳ دی ۱۴۰۱