چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲
۱۴:۰۷:۵۷

طرح پیشنهاد حضور استانداران در کمیته پایش‌مولدسازی، بعنوان عضو ثابت با حق رأی/ اولویت استان، پروژه‌های تأمین آب است

رییس کل سازمان خصوصی سازی کشور گفت: در آیین نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت پیشنهاد خواهیم کرد؛ استانداران در کمیته پایش بعنوان یک عضو ثابت با حق رأی برای تصمیم‌گیری امور استان خود اضافه شوند.

رییس کل سازمان خصوصی سازی کشور گفت: در آیین نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت پیشنهاد خواهیم کرد؛ استانداران در کمیته پایش بعنوان یک عضو ثابت با حق رأی برای تصمیم‌گیری امور استان خود اضافه شوند.

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲