شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲
۰۶:۱۳:۲۲

لزوم مقابله با حملات دشمن در میدان جنگ اقتصادی

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان در جمع بسیجیان تجار در محل اتاق بازرگانی اصفهان بر لزوم مقابله با حملات دشمن در میدان جنگ اقتصادی تأکید کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان در جمع بسیجیان تجار در محل اتاق بازرگانی اصفهان بر لزوم مقابله با حملات دشمن در میدان جنگ اقتصادی تأکید کرد.

۵ آذر ۱۴۰۱