پنج شنبه ۹ آذر ۱۴۰۲
۱۷:۳۲:۴۰

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری:هرگونه فعالیت بین المللی تشکل ها باید در چارچوب قوانین صورت گیرد

مهدویان فر گفت: هرگونه فعالیت بین المللی تشکل باید در چارچوب مصوبات ماده ۲۳ آیین نامه مصوبه هیات وزیران صورت گیرد، در غیر این صورت تخلف محسوب می شود.

مهدویان فر گفت: هرگونه فعالیت بین المللی تشکل باید در چارچوب مصوبات ماده ۲۳ آیین نامه مصوبه هیات وزیران صورت گیرد، در غیر این صورت تخلف محسوب می شود.

۲۵ بهمن ۱۴۰۱