جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲
۱۹:۲۷:۴۸

مصاحبه رئیس جمهور محترم با خبرنگاران در فرودگاه شهید بهشتی اصفهان

مصاحبه رئیس جمهور محترم با خبرنگاران در فرودگاه شهید بهشتی اصفهان

مصاحبه رئیس جمهور محترم با خبرنگاران در فرودگاه شهید بهشتی اصفهان

۲۶ خرداد ۱۴۰۱