جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
۰۱:۵۵:۵۴

مصطفی خضری استانداری،

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان گفت: بایستی اقتضائات ملی، استانی و مسائل روز در شاخص های انتخاب دستگاه های اجرایی در جشنواره شهید رجایی در نظر گرفته شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان گفت: بایستی اقتضائات ملی، استانی و مسائل روز در شاخص های انتخاب دستگاه های اجرایی در جشنواره شهید رجایی در نظر گرفته شود.

۲۵ مهر ۱۴۰۱