شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
۱۲:۴۰:۱۳

معاون استاندار اصفهان:تامین منابع، برنامه ریزی و اقدام در اولویت فعالیت مدیران حوزه عمرانی استان قرار بگیرد

 دکتر زینلیان گفت: مدیران حوزه معاونت عمرانی، استان را به طور کامل بررسی و با در نظر گرفتن ظرفیت ها برنامه ریزی کنند تا با هم افزایی بیشتر تامین اعتبار لازم برای پروژه های استان فراهم شود. 

 دکتر زینلیان گفت: مدیران حوزه معاونت عمرانی، استان را به طور کامل بررسی و با در نظر گرفتن ظرفیت ها برنامه ریزی کنند تا با هم افزایی بیشتر تامین اعتبار لازم برای پروژه های استان فراهم شود. 

۱۸ دی ۱۴۰۱