چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
۲۰:۲۶:۵۹

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور در نجف آباد:پس از جنگ ترکیبی جهانی، شاهد جنگ اقتصادی دشمنان با ملت ایران هستیم

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور  گفت: در ماه های اخیر دشمنان ملت با همه ظرفیت های خود و زیر پا گذاشتن قواعد دیپلماسی به میدان آمدند؛ اکنون نیز شاهد جنگ اقتصادی دشمن با ملت ایران هستیم.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور  گفت: در ماه های اخیر دشمنان ملت با همه ظرفیت های خود و زیر پا گذاشتن قواعد دیپلماسی به میدان آمدند؛ اکنون نیز شاهد جنگ اقتصادی دشمن با ملت ایران هستیم.

۴ اسفند ۱۴۰۱