جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲
۲۰:۱۴:۱۰

هشت پیشنهاد استاندار اصفهان، به کنفرانس «نقش ادیان توحیدی در خروج از بحران محیط زیست»

استاندار اصفهان با حضور در کنفرانس نقش ادیان توحیدی در خروج از بحران محیط زیست، هشت پیشنهاد کاربردی را جهت توسعه و پیشرفت این کنفرانس مطرح کرد.

استاندار اصفهان با حضور در کنفرانس نقش ادیان توحیدی در خروج از بحران محیط زیست، هشت پیشنهاد کاربردی را جهت توسعه و پیشرفت این کنفرانس مطرح کرد.

۲۳ آذر ۱۴۰۱