چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۱۲:۴۵:۵۰

هیأت استانی بررسی تبلیغات انتخابات در استان اصفهان تشکیل شد

هیأت استانی بررسی تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی با حضور اعضای تشکیل شد.

هیأت استانی بررسی تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی با حضور اعضای تشکیل شد.

۱۰ آبان ۱۴۰۲