جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲
۲۰:۲۸:۲۸

پروژه اصلی دشمن سوریه سازی ایران با تمرکز بر قوم گرایی و تفرقه است

پروژه اصلی دشمن سوریه سازی ایران با تمرکز بر قوم گرایی و تفرقه است که خوشبختانه با عنایت به درایت و اقتدار نیروهای نظامی و امنیتی کشور هیچ نگرانی از این بابت وجود ندارد.

پروژه اصلی دشمن سوریه سازی ایران با تمرکز بر قوم گرایی و تفرقه است که خوشبختانه با عنایت به درایت و اقتدار نیروهای نظامی و امنیتی کشور هیچ نگرانی از این بابت وجود ندارد.

۲ آبان ۱۴۰۱