پنج شنبه ۹ آذر ۱۴۰۲
۱۷:۴۱:۳۴

پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر افزایش اختیارات استان اصفهان در استفاده از منابع و درآمدهای استان

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: معتقدیم استان ها اختیارات و توانمندی بیشتری داشته باشند تا بتوانند به اقتصاد کشور کمک کنند‌.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: معتقدیم استان ها اختیارات و توانمندی بیشتری داشته باشند تا بتوانند به اقتصاد کشور کمک کنند‌.

۵ آبان ۱۴۰۱