جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲
۲۲:۵۶:۳۴

چهاردهمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان. شهرستان فریدونشهر

چهاردهمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان. شهرستان فریدونشهر

چهاردهمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان. شهرستان فریدونشهر

۲۳ مهر ۱۴۰۱