پنج شنبه ۹ آذر ۱۴۰۲
۱۷:۲۵:۰۱

چهاردهمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان. شهرستان فریدونشهر

چهاردهمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان. شهرستان فریدونشهر

چهاردهمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان. شهرستان فریدونشهر

۲۳ مهر ۱۴۰۱