شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
۱۳:۰۸:۱۲

کاروان خدمت |یازدهمین سفر شهرستانی دولت مردمی در شهرستان دهاقان

کاروان خدمت |یازدهمین سفر شهرستانی دولت مردمی در شهرستان دهاقان

کاروان خدمت |یازدهمین سفر شهرستانی دولت مردمی در شهرستان دهاقان

۱ مرداد ۱۴۰۱