پنج شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۱
۲۰:۱۲:۱۵

کاشان مقصد شانزدهمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان

کاروان خدمت دولت مردمی در استان اصفهان به شهرستان کاشان رسید.

کاروان خدمت دولت مردمی در استان اصفهان به شهرستان کاشان رسید.

۱۱ آبان ۱۴۰۱