شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲
۲۰:۴۷:۵۵

گزارش احیای واحد بزرگ راکد شده دیار خودروی گلپایگان و بازگشت به چرخه تولید

گزارش احیای واحد بزرگ راکد شده دیار خودروی گلپایگان و بازگشت به چرخه تولید

گزارش احیای واحد بزرگ راکد شده دیار خودروی گلپایگان و بازگشت به چرخه تولید

۱۴ مرداد ۱۴۰۲