پنج شنبه ۹ آذر ۱۴۰۲
۱۷:۳۱:۵۶

گزارش تصویری| بررسی پرونده ۳۰ متقاضی در دویست و شصت و سومین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان

گزارش تصویری| بررسی پرونده ۳۰ متقاضی در دویست و شصت و سومین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان

گزارش تصویری| بررسی پرونده ۳۰ متقاضی در دویست و شصت و سومین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲