پنج شنبه ۹ آذر ۱۴۰۲
۱۸:۲۴:۳۴

گزارش تصویری حضور سرزده معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست در محل نیروگاه شهید منتظری اصفهان

گزارش تصویری حضور سرزده معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست در محل نیروگاه شهید منتظری اصفهان

گزارش تصویری حضور سرزده معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست در محل نیروگاه شهید منتظری اصفهان

۲۹ دی ۱۴۰۱