شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
۱۱:۲۳:۳۳

گزارش تصویری| نخستین شورای برنامه ریزی استان در سال۱۴۰۲ برگزار شد

گزارش تصویری| نخستین شورای برنامه ریزی استان در سال۱۴۰۲ برگزار شد

گزارش تصویری| نخستین شورای برنامه ریزی استان در سال۱۴۰۲ برگزار شد

۱۹ فروردین ۱۴۰۲