پنج شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۱
۱۹:۵۷:۱۲

گزارش تصویری ۱۱ بازدید استاندار اصفهان از تاسیسات فنی بیمارستان شهید بهشتی کاشان|نشست با رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان

گزارش تصویری ۱۱ بازدید استاندار اصفهان از تاسیسات فنی بیمارستان شهید بهشتی کاشان|نشست با رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان

گزارش تصویری ۱۱
بازدید استاندار اصفهان از تاسیسات فنی بیمارستان شهید بهشتی کاشان|نشست با رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان

۱۲ آبان ۱۴۰۱