شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
۱۲:۰۴:۰۹

گزارش تلویزیونی، رویکردهای اقتصادی استان اصفهان در سال ۱۴۰۲

گزارش تلویزیونی، رویکردهای اقتصادی استان اصفهان در سال ۱۴۰۲

گزارش تلویزیونی، رویکردهای اقتصادی استان اصفهان در سال ۱۴۰۲

۲۰ فروردین ۱۴۰۲